Udarniška ulica 3, 3220 Štore, Slovenija | t: 03 / 780 38 40 | e: obcina@store.si
 
7. 10. 2022
UNIVERZALNA STORITEV DOSTOPA DO INTERNETA


Univerzalna storitev je skupina telekomunikacijskih storitev, ki je po dostopnih cenah zagotovljena vsem končnim uporabnikom na ozemlju Republike Slovenije na lokaciji njihovega stalnega prebivališča neglede na geografsko lego. Namen univerzalne storitve je preprečitev digitalne izključenosti. Zamišljena je kot varnostna mreža za uporabnike, ki storitev po dostopnih cenah ne morejo dobiti na trgu.

Univerzalna storitev vključuje naslednje storitve:
 • priključitev na javno telefonsko omrežje in dostop do javno dostopnih telefonskih storitev na fiksni lokaciji,
 • dostop do podatkovnih komunikacij s prenosno hitrostjo primerno za funkcionalen dostop do interneta na fiksni lokaciji,
 • dostop do univerzalnega imenika in univerzalne službe za dajanje informacij o naročnikih
 • javne telefonske govorilnice in
 • ukrepi za končne uporabnike invalide, za druge ljudi s posebnimi potrebami in za ljudi z nizkimi dohodki.

Posamezne storitve zagotavljajo ponudniki, ki so izbrani na podlagi postopka, predpisanega v Zakonu o elektronskih komunikacijah. Postopke imenovanja vodi Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS).

Za izvajalca storitev dostopa do interneta je AKOS leta 2019 določil Telekom Slovenije d.d. AKOS določa tudi prenosno hitrost primerno za funkcionalen dostop do interneta. Od 13. 4. 2021 je prenosna hitrost 10 Mbit/s k uporabniku in 1 Mbit/s od uporabnika.

Do univerzalne storitve so torej upravičeni vsi končni uporabniki, ki na lokaciji stalnega prebivališča (ali opravljanja stalne dejavnosti) ne morejo dobiti podobne ali boljše storitve po dostopni ceni na trgu. V praksi to pomeni, da se pri nobenem operaterju ni mogoče naročiti na dostop do interneta in/ali telefonijo.

Do univerzalne storitve niso upravičeni lastniki počitniških hiš ali drugih objektov, v katerih ne prebivajo stalno ali v njih ne opravljajo stalne dejavnosti.

Kakšen je postopek zahteve do interneta kot univerzalne storitve?
 1. Zainteresirani uporabniki, ki želijo storitev priključitve na internet, prvo izvedejo povpraševanje pri operaterjih, vključno s Telekomom Slovenije, po tržni storitvi dostopa do interneta.
 2. V primeru, da uporabnik ne more pridobiti storitve od ponudnikov na trgu, se lahko z zahtevo za zagotovitev univerzalne storitve obrne na Telekom Slovenije, ki mora to storitev zagotavljati kot izvajalec univerzalne storitve. Zahteva je lahko dana ali ustno ali pisno ali v drugi dogovorjeni obliki (to opredeljuje Splošni akt o kakovosti univerzalne storitve).

  Telekom Slovenije je dolžan opraviti priključitev praviloma v 15 dneh
  od prejema uporabnikove veljavne zahteve za priključitev, skrajni rok pa je 30 dni, razen v primeru izrednih okoliščin. V rok se ne šteje čas od pošiljanja zahtevka za preverjanje upravičenosti na univerzalno storitev do prejema odgovora s strani AKOS.

  Telekom Slovenije mora priključitev izvesti na najbolj ekonomičen način, zato lahko izvede to storitev v katerikoli tehnologiji po lastni presoji (fiksni, mobilni modem zaklenjen na lokacijo, satelit). Končni uporabnik v okviru univerzalne storitve nima pravice do izbire tehnologije. Telekom Slovenije nima pravice zahtevati vezave naročniškega razmerja.

  Telekom Slovenije ni zavezan k ponujanju univerzalne storitve, če na lokaciji zainteresiran uporabnik nima stalnega prebivališča ali ne opravlja stalne dejavnosti, ravno tako se lahko zahteva za priključitev zavrne, če na lokaciji obstaja ponudba drugega ponudnika. V primeru, da končni uporabnik ne plačuje računov, mu lahko Telekom Slovenije tudi preneha izvajati storitev

 3. V primeru težav pri izvedbi ali za dodatna pojasnila se lahko zainteresirani obrnejo na Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve, Stegne 7, Ljubljana, elektronska pošta info.box@akos-rs.si

 
   
Nazaj