Udarniška ulica 3, 3220 Štore, Slovenija | t: 03 / 780 38 40 | e: obcina@store.si
 
Obrazci  
   
Zahteva za izdajo lokacijske informacije (MS Word, PDF)

Vloga za odmero komunalnega prispevka (MS Word, PDF)

Obrazec za prijavo škode povzročene s strani divjadi (MS Word, PDF)

Vloga za dodelitev enkratne pomoči ob rojstvu otroka (MS Word, PDF)

Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije) (MS Word, PDF)

Navodila za pobiranje in odvajanje turistične in promocijske takse (PDF)

Ponudba za prodajo nepremičnine občini kot nosilcu predkupne pravice (MS Word, PDF)

Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje del na občinski cesti (MS Word, PDF)

Vloga za izdajo soglasja za gradnjo objektov ali izvajanje drugih del v varovalnem pasu občinske ceste (MS Word, PDF)

Vloga za izdajo soglasja za gradnjo cestnega priključka na občinsko cesto (MS Word, PDF)

Vloga za zaporo občinske ceste (MS Word, PDF)

Pritožba zoper odločbo o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) (MS Word, PDF)

Prijava uporabe zvočnih naprav na prireditvi za katero ni potrebno pridobiti dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom (MS Word, PDF)

Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom (MS Word, PDF)

Vloga za izdajo soglasja za začasno prodajo na stojnici (MS Word, PDF)