Udarniška ulica 3, 3220 Štore, Slovenija | t: 03 / 780 38 40 | e: obcina@store.si
 
Katalog informacij javnega značaja  
   
1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
 
Naslov: Udarniška ulica 3
Pošta: 3220 Štore
Telefon: 03/780-38-40
E-pošta: obcina@store.si
Župan: Miran Jurkošek
Odgovorna uradna oseba: Benja Hrvatič

Podatki o izdajatelju: Občina Štore
Datum prve prijave kataloga: 20. 7. 2006
Datum zadnje spremembe: 6. 5. 2011
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.store.si
Druge oblike kataloga: - 
 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA

Organigram in podatki o organizaciji občine Štore:

Kontaktni podatki osebe (oseb) pristojnih za posredovanje informacij:

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja samoupravne lokalne skupnosti:
Seznam predlogov predpisov:
 • Predlogi predpisov lokalne skupnosti (povezava)
 
Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih:
 • Seznam strateških in programskih dokumentov:
  • načrt gospodarjenja z odpadki za čistilno napravo Celje,
  • program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode,
  • občinaki načrt zaščite in reševanja ob potresu,
  • občinski načrt zaščite in reševanja ob požarih,
  • občinski načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči,
  • občinski načrt zaščite in reševanja ob poplavi.

Seznam vrst upravnih postopkov:
 • Vrste upravnih postopkov, ki ji jih vodi občinska uprava: (povezava)

Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila:
Seznam evidence s katerimi organ upravlja: (povezava
 
Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:
 • grafična baza podatkov o nepremičninah v občini Štore Terra Explorer, dostop do podatkov: na sedežu občine v času uradnih ur.

Druge informacije javnega značaja:


Izvrševanje pravic v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja:
 • Stroškovnik (36. člen ZDIJZ): Občina Štore lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materailnimi stroški, zaračuna le te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (povezava)
 • Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja:
 
 
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
 
Uradne ure uprave občine Štore:
 • Ponedeljek: 8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
 • Sreda: 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
 • Petek: 8.00 - 13.00
 
 
4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
 
Najpogosteje so bile zahtevane informacije javnega značaja v zvezi z izvajanjem Zakona o zaščiti živali in vprašanja glede delovnih mest in nalog ter plač zaposlenih.