Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, Slovenija | t: 03 / 780 38 40 | f: 03 / 780 38 50 | e: obcina@store.si
 
Občinski predpisi in drugi dokumenti  
   
Register predpisov samoupravnih lokalnih skupnosti


Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni (marec 2015)

Lokalni program za kulturo v Občini Štore 2015-2018

Lokalni energetski koncept občine Štore (povzetek)
Lokalni energetski koncept občine Štore

Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine Štore

Območni razvojni program Osrednje Celjsko 2014 - 2020
Regionalni razvojni program Savinjske regije za obdobje 2014 - 2020

Sklep o določitvi cene podaljšanega varstva v Vrtcu Lipa

Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje


Neuradna prečiščena besedila

Statut Občine Štore (neuradno prečiščeno besedilo št._1)
Poslovnik občinskega sveta Občine Štore (neuradno prečiščeno besedilo št. 1)
Odlok o zazidalnem načrtu Štore I
Odlok o zazidalnem načrtu obrtne cone v Štorah
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Štore
Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Draga. severne Kompole, Laška vas, Ogorevc, industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališču
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Kompole
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Celje izven ureditvenih območij lokalnih središč in ureditvenega območja Celja za območje Občine Štore
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje Starega celjskega gradu
Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Svetina